Проект за възстановяване на черноморската екосистема

BSERP лого

Проектът за възстановяване на черноморската екосистема е един от най-интересните международни екологични проекти. Той е финансиран от Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) и се осъществява от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) като част от Програмата Дунав — Черно море, отчитаща спецификата на широкия черноморски басейн.

Снимка: © Красимир Делчев

Проектът работи тясно с правителствата на шестте крайбрежни държави в партньорство с Черноморската комисия. Комисията прилага Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване, а проектът обхваща широк кръг от дейности и научни изследвания, насочени към намаляване на биогенното замърсяване на Черно море и опазване на неговата екосистема. Проектът работи с държавни агенции и експерти, с институти и технически звена, с ферми, учители, медии и екологични организации.

Възстановяването на Черно море изисква участието на всички заинтересовани страни, тъй като прилагането на необходимите стъпки многократно надхвърля сегашния капацитет на обществените институции да се справят с това задължение.

Проектът за възстановяване на черноморската екосистема предоставя помощ на много неправителствени организации за тяхната дейност, включително за обществена осведоменост и насърчаване на образованието, свързано с екологични. Сред приоритетите са възстановяване на крайбрежни влажни зони, проследяване на прилагането на поетите от правителствата ангажименти, мониторинг на „горещи“ екологични точки. Изграждането на нискоразходни системи за пречистване на отпадъчните води е ключ към съществено намаляване за замърсяването. Друга важна дейност е насърчаване на алтернативни земеделски практики за намаляване използването на изкуствени торове и оценка на почвената ерозия.

Единствено с помощта на населението от целия басейн е възможно осигуряването на устойчиво бъдеще за Черно море. Хората трябва да осъзнаят ролята си за здравето на Черно море и съзнателно да обединят усилията си за ограничаване на замърсяването и възстановяване на околната среда.